Navigácia

 • Dôležité informácie pred začiatkom roka 2020/2021

  Dôležité informácie pred začiatkom roka 2020/2021

  Vážení rodičia,

  v súvisloti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je pred začiatkom nového školského roka potrebné, aby ste sa oboznámili s Pokynmi pre rodičov a žiakov školy platných pre obdobie školského roka 2020/2021. Povinnosťou zákonného zástupcu každého žiaka našej školy je vyplniť a podpísať tlačivo Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Tlačivá je možné stiahnuť a vytlačiť, alebo ak nemáte túto možnosť, môžte si ich vyzdvihnúť v škole. Vypísané a podpísané dokumenty žiaci odovzdajú pred nástupom do školy.  

  Ďalšie informácie k začiatku školského roka zverejníme čoskoro.

   

  Pokyny pre rodičov a žiakov na obdobie školského roku 2020/2021

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

   

  Manuál pre základné školy a školské zariadenia

   

 • Pomôcky na školský rok 2020/2021 pre 1. stupeň

  Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá -  NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby - 2 rúška, 2 vyťahovacie vreckovky, 2 toaletný papier (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky zabezpečuje škola)

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené.

   

  Výtvarná výchova – poplatok za pomôcky na tento šk. rok pre 2. – 9. ročník - 4 eurá.

   

  Všetko označiť menom!

  Zošity do 1. ročníka

  Štvorčekovaný č. 5110 – 1 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 2 ks

  zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 3 ks

  malý hrubý slovník na oznamy

   

  Zošity do 2. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 4 ks

  Malý, riadkovaný č. 512 – 4 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 2 ks + papierové podložky s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  notový zošit

   

  Zošity do 3. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

   

  Zošity do 4. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  kružidlo

   

  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

   

 • Výberové konanie

       Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg v rámci zapojenia sa školy do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  Oznam o výberovom konaní

 • My sme malí objavitelia

  1. 7. 2020

  Po dištančnom vzdelávaní sme sa v júni vytešovali z učenia v škole, na ihrisku. Druháci pokračovali v aktivitách projektu "My sme malí objavitelia". Ten sa realizoval vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou

  Karpatská nadácia

  . Oboznámili sme sa s netradičným materiálom, precvičili sme si čítanie s porozumením. Tak vznikli rúška, ozdobené lyžičky, prívesky, fajnový koláčik, či vyšívané obrázky.

 • POKYNY k nástupu žiakov 6. - 9. ročníka

  POKYNY k nástupu žiakov 6. - 9. ročníka

  Na základe Usmernení MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy po mimoriadnom prerušení kvôli prevencii nákazy COVID-19 dochádza od 22. 6. 2020 k otvoreniu všetkých ročníkov ZŠ za dodržania potrebných hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ. Pre žiakov, ktorí nenastúpia na dobrovoľné vyučovanie do školy, bude naďalej zabezpečené vzdelávanie dištančnou formou.

  Pokyny k nástupu do školy:

  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenieVytlačené a podpísané vyhlásenie odovzdajú žiaci 6. – 9. ročníka (prípadne žiaci ostatných ročníkov, ak nastupujú do školy prvýkrát) v pondelok ráno pred vstupom do školy. V prípade, ak nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, budú tlačivá k dispozícii v pondelok ráno.

  V tomto prípade je pri príchode do školy nevyhnutná prítomnosť zákonného zástupcu, ktorý tlačivo vypíše a podpíše. Vyhlásenie si  môžete stiahnuť tu.

  Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7.20 hod. do 7.40 hod.
  Výchovno-vzdelávací proces  bude prebiehať blokovou formou.

  Vyučovanie v  1. - 5. ročníku končí o 12.00 hod.
  Vyučovanie v 6. – 9. ročníku  končí o 12.30 hod.
  Školský klub detí je k dispozícii do 15.30 hod.

  Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude podľa záujmu poskytnutá strava v  jedálni materskej školy bežnou formou. Školské stravovanie  bude zabezpečené v časovom rozpätí:     

  • 12:00 – 12:20 hod. žiaci 1. – 3. ročníka
  • 12:20 – 12:40 hod. žiaci 4. – 5. ročníka
  • 12:40 – 13:00 hod. žiaci 6. – 9. ročníka 

  Pri vstupe do budovy  bude zaistený ranný zdravotný filter: meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk, odstupy medzi žiakmi. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy. Priestory školy budú pravidelne viackrát počas dňa dezinfikované.

  Zákonný zástupca zabezpečí svojím deťom:

  • 2 rúška na deň  (v 1 prichádza d školy, druhé rezervné ma odložené v igelitovom vrecku v taške)
  • papierové hygienické vreckovky (v dostatočnom množstve na deň)

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. V takomto prípade je dieťa zo školy vylúčené.
  V prípade neprítomnosti žiaka, z akejkoľvek príčiny, to zákonný zástupca bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi. Zákonný zástupca zodpovedá za odhlásenie žiaka z obeda v ŠJ.

  Vyhlásenie zákonného zástupcu

  Pokyny riaditeľa školy upravujúce postup, organizáciu a podmienky vzdelávania žiakov

 • OZNAM pre rodičov žiakov 6. - 9. ročníka

  OZNAM pre rodičov žiakov 6. - 9. ročníka

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na aktuálnu situáciu a možnosť návratu žiakov 6. - 9. ročníka do škôl od 22.6.2020  žiadam rodičov týchto žiakov, aby vyplnili dotazník a vyjadrili svoj  záujem / nezáujem o nástup do školy. Dotazník je potrebné vyplniť do 16.6.2020 z dôvodu, aby sme mohli pripraviť prevádzku školy od 22.06.2020.

  Dotazník nájdete na adrese: https://forms.gle/u4gcLoaZRrn6Lu297

 • Prevádzka školy od 1.6.2020

  Prevádzka školy od 1.6.2020

  Vážení rodičia,

  riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy Vám oznamuje, že  v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 22. mája 2020 zriaďovateľ školy Košická Arcidiecéza, Arcibiskupský úrad Košice  obnovuje od 1. júna 2020 školské vyučovanie pre žiakov 1.-5. ročníka a výchovnú  činnosť v ŠKD  pre žiakov  1. – 4. ročníka.

   

  Predkladáme Vám  informáciu o zabezpečení organizácie  výchovy a vzdelávania a vyzývame Vás k dôslednému dodržiavaniu nasledovných pokynov:

  • Žiaci prichádzajú do školy v čase 7:20 – 7:45 hod.
  • Výchovno-vzdelávací proces prebieha v čase 7:45 – 12:00 hod.
  • Výchovná činnosť v ŠKD je zabezpečená v čase 12:00 – 15:30 hod.
  • Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude podľa záujmu poskytnutá strava v  jedálni materskej školy bežnou formou. Školské stravovanie  bude zabezpečené v časovom rozpätí:     
   • 12:00 – 12:30 hod. žiaci 1. a 2. skupiny
   • 12:30 – 13:00 hod. žiaci 3. a 4. skupiny 
  • Žiaci budú zaradení do skupín s max. počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede.
  • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Skupina sa môže zmeniť len na začiatku nasledujúceho týždňa.
  • Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.
  • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Zároveň predloží aj tlačivo Dochádzka dieťaťa do školy a ŠKD v období od 01.06.2020 do 30.06.2020. Ak nemá možnosť dané tlačiva vytlačiť doma, poskytneme ich ráno v škole, keď rodič dovedie svoje dieťa na vyučovanie.
  • Žiak prichádza do školy  a odchádza zo školy v stanovenom čase, len s rodičom, príp. inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti. Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.
  • Zákonný zástupca, ktorý príde po dieťaťa do ŠKD v čase  najneskôr do 15,30 hod. nevstupuje do priestorov školy, čaká ho pred hlavným vchodom, prípadne telefonický kontaktuje vychovávateľku ŠKD.
  • Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty prichádzajúcich žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.
  • Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v prípade ak sa  u neho budú prejavovať príznaky  akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota nad 37°C a pod.)
  • Zákonný zástupca zabezpečí svojím deťom:
   •  2 rúška na deň (v 1 prichádza d školy, druhé rezervné ma odložené v igelitovom vrecku v taške)
   •  papiervé hygienické vreckovky (v dstatočnom množstve na deň)
  • Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom tr. učiteľke alebo vedeniu školy.
  • V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka  podozrenie na prenosné ochorenie, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného tr. učiteľa, riaditeľa školy a zákonného zástupcu.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.
  • Škola pristupuje k hore uvedeným  opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným  šírením ochorenia COVID 19 v základnej škole

   

  Pokyny riaditeľa školy upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov

  Vyhlásenie zákonného zástupcu

  Dochádzka dieťaťa do školy a ŠKD v období od 01.06.2020 do 30.06.2020

 • OZNÁMENIE o spôsobe hodnotenia žiakov

  OZNÁMENIE o spôsobe hodnotenia žiakov

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 16.04.2020 rozhodol o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

  Sú to tieto predmety:

  • Telesná športová výchova ročníky      1. – 9. ročník
  • Hudobná výchova                               1. – 8. ročník
  • Výtvarná výchova                               1. – 9. ročník
  • Pracovné vyučovanie                         3. – 4. ročník
  • Technika                                             5. – 9. ročník
  • Katolícke náboženstvo                       1. – 9. ročník

  Tieto predmety budú na vysvedčení za 2.polrok 2019/20 hodnotené slovom „absolvoval/-a“.

  Ostatné predmety v 1. ročníku budú hodnotené slovne, v 2. – 4. ročníku budú klasifikované a doplnené slovným hodnotením, v 5. – 9. ročníku budú klasifikované.

   

  Získavanie podkladov na hodnotenie počas prerušeného vyučovania

  Ďalej oznamujeme, že podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä:

  • z portfólií žiackych prác,
  • rozhovormi so žiakmi,
  • konzultáciou s rodičmi.

  Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

  Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania berú do úvahy aj známky za 1. polrok z daného vyučovacieho predmetu, ďalej známky, ktoré žiaci získali od 1.2.2020 v období riadnej dochádzky do školy a príp. v období od 16.3.2020 do 6. apríla 2020 (t.j. do vydania usmernenia MŠVVaŠ SR).

   

  Zároveň upozorňujeme žiakov základnej školy a ich rodičov na kritériá postupu do vyššieho ročníka:

  1. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
  2. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.
 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Milí rodičia budúcich prvákov,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápis do prvého ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou vyplnením  ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY prostredníctvom stránky školy v období 15.4. – 30.4.2020.

  Vo výnimočnom prípade môžete svoje dieťa zapísať aj osobne (bez účasti dieťaťa), za podmienky dodržania hygienických opatrení na elimináciu rizika šírenia ochorenia (rúško resp. iné prekrytie tváre, rukavice, vlastné pero, odstup min. 2 metre od seba), v čase 10:00 – 13:00 hod. v budove školy. Termín je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na  čísle 0915 934 401.

  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok na žiadosť zákonného zástupcu.

  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP).

   

  Informačný leták Cirkevnej základnej školy sv. Martina

  INFORMÁCIE pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

  Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

 • Veľká noc 2020

 • Duchovný program počas Veľkého týždňa

  Duchovný program počas Veľkého týždňa

  Milí žiaci, učitelia, rodičia,

  pozývame vás na spoločné prežívanie duchovného programu počas Veľkého týždňa, ktorý bude vysielaný online prostredníctvom internetu pre žiakov katolíckych škôl z celého Slovenska.

  Program vysielania:

  Pondelok 6.4.

  10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

  Utorok 7.4.

  10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

  Streda 8.4.

  10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

  Program sa bude vysielať z Farského kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na stránke https://zkss.sk/ alebo priamo na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/zkss.sk/

  Prajeme vám pokojné prežívanie týchto dní.

 • Opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 24.3.2020

  Opatrenia MŠVVaŠ zo dňa 24.3.2020

  Minister školstva vedy výskumu a športu na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva prerušuje vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období  od 30.marca 2020 do odvolania.

  Zároveň sa ruší externé testovanie žiakov 9. ročníkov T9-2020 v tomto školskom roku. Posúva sa termín na podávanie prihlášok na stredné školy do 15. mája 2020. Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v termíne 15.4.2020 - 30.4.2020 bez osobnej účasti detí.

  Do pozornosti Vám dávame webové stránky www.ucimenadialku.sk, kde učitelia, žiaci aj rodičia nájdu informácie, materiály, pokyny pre toto mimoriadné obdobie. Stránky budú k dispozícii v najbližších dňoch.

 • Zápis do 1. ročníka - ZMENA

  Zápis do 1. ročníka - ZMENA

  Milí rodičia budúcich prváčikov,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia respiračného ochorenia COVID-19 sa zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 v povôdne plánovanom termíne NEUSKUTOČNÍ. Zápis bude prebiehať v termíne 15.4. - 30.4.2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa. O ďalšom postupe a forme zápisu Vás budeme včas informovať na stránkach školy.

 • OZNAM

  Na základe rozhodnutia krízového štábu SR bude Cirkevná základná škola sv. Martina od pondelka 16.3.2020 na nasledujúcich 14 dní do 27.3.2020 zatvorená. Ide o prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu a nie o prázdniny. Preto prosíme rodičov a žiakov školy o ich zodpovedný prístup. Neodporúčame, aby sa žiaci počas voľných dní zhromažďovali v skupinkách. Odporúčame, aby sa zdržiavali v domácom prostredí. Multifunkčné ihrisko bude uzamknuté.

  Rodičov prosíme, aby okrem oddychu detí dohliadli aj na ich samoštúdium, prípravu a plnenie úloh, projektov, ktoré im budú vyučujúci zasielať elektronický prostredníctvom e-learningového prostredia Edupage, ku ktorému obdŕžali prístupové údaje na žiacke kontá. Taktiež dostali prístupové údaje na portál www.bezkriedy.sk

  Termín externého testovania žiakov 9. ročníka T9-2020 zatiaľ ostáva v pôvodnom plánovanom termíne 1.4.2020.

  Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

 • Zápis do I. ročníka

 • Usmernenie MŠVVaŠ SR

  v súvislosti so šírením koronavírusu

       V súvislosti so šírením nového koronavírusu a ochorenia COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia. Žiadam zamestnancov aj rodičov žiakov našej školy, aby sa s predmetným usmernením oboznámili a dodržiavali uvedené opatrenia.

   

 • Oznam

  Školské kolo v prednese poózie a prózy - Hviezdoslavov kubín

  Školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov kubín sa uskutoční 9.3.2020 (pondelok po prázdninách) o 13:45 hod. v triede 4. ročníka

 • Prerušenie vyučovania z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov

  Chrípkové prázdniny

       Riaditeľstvo školy oznamuje, že po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove prerušuje z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov v dňoch 25.2. - 28.2.2020 výchovno-vzdelávací proces (chrípkové prázdniny). Žiaci opätovne nastúpia do školy po jarných prázdninách dňa 9.3.2020 (pondelok).

 • Adventné vence

 • Sviatok sv. Martina

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria