Navigácia

 • Prerušenie vyučovania v školách

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 5.1.2021 sa vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku prerušuje od 11.1.2021 školské vyučovanie v školách a v školských zariadeniach.

  V týždni od 11. januára 2021 do 17. januára 2021 bude vyučovanie na I. aj  II. stupni základnej školy prebiehať dištančnou formou, prostredníctvom online vyučovacích hodín. 

  Online vyučovanie:

  I. stupeň - informácie o online vyučovaní poskytnú triedni učitelia rodičom prostredníctvom Edupage do  konca týždňa.

  II. stupeň - online vyučovanie bude pokračovať, tak ako pred prázdninami, podľa upraveného rozvrhu platného od 26.10.2020.

  Dúfame, že sa situácia čoskoro zmení a deti sa budú môcť vrítiť do škôl plnohodnotne sa učiť a vzdelávať.

   

  Nižšie uvádzame tabuľku Návrat žiakov do škôl. 

  Na základe vyjadrenia ministra školstva upozorňujeme, že ide o predbežné informácie a termíny, aby sa školy aj rodičia vedeli zariadiť. Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu ešte zmeniť. Prosíme Vás, aby ste pravidelne sledovali webovú stránku školy, aby ste včas zaregistrovali prípadné zmeny.

   

   

 • Vianoce 2020

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 08. januára 2021.

  Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 11. januára 2021. O podmienkach nástupu žiakov do školy Vás ešte budeme informovať.

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove, z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu Covid-19 v škole, nariaďujem žiakom 1. - 4. ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Martina od 11.12.2020 – 18.12.2020 dištančné vzdelávanie. Vyučovanie bude prebiehať online formou.

       Zároveň Vás upozorňujem, že v čase do 19.12.2020 je potrebné obmedziť kontakty a sledovať zdravotný stav detí. V prípade výskytu príznakov ochorenia je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho detského lekára.

 • Aktualizované Usmernenie MŠVVŠ SR z 8.11.2020

  Aktualizované Usmernenie MŠVVŠ SR z 8.11.2020

  Vážení rodičia,

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojich stránkach aktualizované znenie Usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) pre testované okresy, aj netestované okresy. Prosíme, aby ste sa s daným usmernením oboznámili.

  Taktiež bolo zverejnené aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré sú žiaci 1. - 4. ročníka povinní predložiť 10.11.2020 ráno pri nástupe do školy po prázdninách.

       Predmetné vyhlásenie môžete podať aj elektronicky prostredníctvom Vášho počítača po prihláseni na stránke školy, alebo prostredníctvom rodičovského konta v mobilnej aplikácii Edupage. Návod, ako je možné podať vyhlásenie elektronicky, nájdete na stránkach https://bit.ly/3lf0W1Q

   

  Usmernenie MŠVVŠ SR (aktualizované 8.11.2020)

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (aktualizované 8.11.2020)

 • USMERNENIE MŠVVŠ SR "Spoločná zodpovednosť"

  USMERNENIE MŠVVŠ SR "Spoločná zodpovednosť"

  Vážení rodičia,

  MŠVVŠ SR zverejnilo dňa 1.11.2020 nové usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Prosíme Vás, aby ste sa daným usmernením oboznámili. Zároveň bolo zverejnené aj nové aktualizované tlačivo - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré sú žiaci 1. - 4. ročníka povinní predložiť ráno 3.11.2020 pri nástupe do školy. 

  Usmernenie MŠVVŠ SR "Spoločná zodpovednosť"

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (aktualizované 01.11.2020)

   

 • OZNAM

  OZNAM

       Riaditeľ školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že jesenné prázdniny pre žiakov základnej školy budú v dňoch:

  30.10.2020 / piatok / -  02.11.2020 / pondelok /

  06.11.2020 / piatok / -  09.11.2020 / pondelok /

   

       Ak bude situácia v škole po plošnom testovaní priaznivá, v utorok 3.11.2020 sa všetci žiaci 1. - 4. ročníka vrátia do školy a bude prebiehať prezenčná výučba podľa riadneho rozvrhu hodín.

     Zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

     Žiaci 1.-4.ročníka, ktorí majú nad 10 rokov sa musia pri nástupe do školy po prázdninách  preukázať negatívnym  výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu. V opačnom prípade sa daný žiak nemôže zúčastňovať prezenčnej výučby.

   

  Tlačivo na stiahnutie:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 01_11_2020

   

   

 • JESENNÉ PRÁZDNINY - ZMENA

  JESENNÉ PRÁZDNINY - ZMENA

  Jesenné prázdniny I.       30.10.2020 (piatok) - 2.11.2020 (pondelok)

  Jesenné prázdniny II.        6.11.2020 (piatok) - 9.11.2020 (pondelok)

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.10.2020

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.10.2020

  1. stupeň

  1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu, ako doteraz.
  2. Školský klub detí pracuje bezo zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz.
  3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke.

  2. stupeň

  1. Žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú dňom 26.10. 2020 na dištančné vzdelávanie. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávanie je 30.11.2020.
  2. Vzdelávanie bude prebiehať tak, ako v minulom roku cez aplikácie MS TEAMS, ZOOM súbežne s aplikáciou Edupage.
  3. Vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov. Rozvrhy dostanú žiaci od triednych učiteľov v priebehu pondelka 26.10.2020 a zároveň budú zverejnené prostredníctvom EDUPAGE a internetových stránok školy.
  4. Stravovanie: Žiaci 2. stupňa sú od 26.10.2020 z obedov odhlásení.
  5. Vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné. 
  6. V prípade problémov zo strany rodičov a žiakov súvislosti s online vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov.

  Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

  1. Pravidelne sledujú EduPage, kam jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
  2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
  3. Online vyučovacie hodiny sú pre žiakov povinné. Neprítomnosť žiaka na online hodine musí rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu resp. tr. učiteľovi.
  4. Na online hodinách pozorne počúvajú výklad vyučujúceho a aktívne pracujú.
  5. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ absenciu do triednej knihy.
  6. Následne je  potrebné predložiť ospravedlnenie neúčasti, ako pri bežnej prezenčnej forme vyučovania. 

        

  Pre zákonných zástupcov žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

  1. Pravidelne sledujú EduPage, resp. stránku školy a riadia sa aktuálnymi pokynmi školy.
  2. Dohliadajú a zodpovedajú, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené. 
  3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
 • Voľby do Rady školy

  Voľby do Rady školy

       Riaditeľ CZŠ sv. Martina vyhlasuje voľby do Rady školy z radov rodičov  žiakov školy. Voľby sa uskutočnia 24. septembra 2020 o 16:30 počas plenárneho zasadnutia rodičovského spoločenstva. Plenárne zasadnutie RS sa uskutoční v telocvični školy  za dodržania opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID19 (rúška, dezinfekcia rúk, sedenie s odstupmi, vetranie v miestnosti).

        Podľa § 1 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovanej voľbe podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Teda v prípade, ak sa voľba rodičov žiakov do rady školy z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov nebude môcť uskutočniť v pôvodnom termíne, riaditeľ školy vyhlási nový termín voľby rodičov žiakov školy do rady školy.

       V zmysle § 8 ods. 4 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, môžu rodičia pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení. Vzhľadom na to, že jeden rodič, aj za predpokladu, že má v škole viacero detí môže hlasovať len raz, odporúčam, aby sa voľby kandidátov za rodičov žiakov do Rady školy v súvislosti s epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19, zúčastnil len jeden z rodičov.

  Prosím rodičov, aby si na hlasovanie priniesli vlastné pero.

   

   

                                                                                                                                               Mgr. Ondrej Jurašek

                                                                                                                                                      riaditeľ školy

 • OTVORENIE ŠK. ROKA 2020/2021

  OTVORENIE ŠK. ROKA 2020/2021

  Vážení rodičia!

  Na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa počas obdobia od 2.9. 2020 do 14.9.2020 neorganizujú hromadné podujatia, ani hromadné otvorenie školského roka 2020/2021. Z tohto dôvodu sa tohto roku slávnostná omša Veni Sancte neuskutoční.

  Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční za prísnych hygienických opatrení /rúška, rozostupy pri príchode do školy a dezinfekcia/. 

  Slávnostné privítanie prvákov bude o 8,30 hod. za účasti jedného z rodičov v 1.A triede. Prváci nech si donesú aj aktovky.  

  Žiaci 2. až 9. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka o 8,30 hod. v triedach so svojimi triednymi učiteľmi. 

  Prosím, aby ste do školy prichádzali postupne, zbytočne sa pred školou nezdružovali, dodržiavali odstup, priebežne absolvovali ranný filter (povinné meranie teploty bez jej zaznamenávania) a išli do svojej triedy.

  Pripomíname Vám, že hneď v prvý deň (streda 2.9.2020) je potrebné odovzdať (v triede triednym učiteľom) vypísané a podpísané tlačivá: Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Tlačivá si môžete stiahnuť z internetových stránok školy, alebo vyzdvihnúť vytlačené v škole.

 • Dôležité informácie pred začiatkom roka 2020/2021

  Dôležité informácie pred začiatkom roka 2020/2021

  Vážení rodičia,

  v súvisloti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je pred začiatkom nového školského roka potrebné, aby ste sa oboznámili s Pokynmi pre rodičov a žiakov školy platných pre obdobie školského roka 2020/2021. Povinnosťou zákonného zástupcu každého žiaka našej školy je vyplniť a podpísať tlačivo Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Tlačivá je možné stiahnuť a vytlačiť, alebo ak nemáte túto možnosť, môžte si ich vyzdvihnúť v škole. Vypísané a podpísané dokumenty žiaci odovzdajú pred nástupom do školy.  

  Ďalšie informácie k začiatku školského roka zverejníme čoskoro.

   

  Pokyny pre rodičov a žiakov na obdobie školského roku 2020/2021

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

   

  Manuál pre základné školy a školské zariadenia

   

 • Pomôcky na školský rok 2020/2021 pre 1. stupeň

  Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá -  NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby - 2 rúška, 2 vyťahovacie vreckovky, 2 toaletný papier (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky zabezpečuje škola)

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené.

   

  Výtvarná výchova – poplatok za pomôcky na tento šk. rok pre 2. – 9. ročník - 4 eurá.

   

  Všetko označiť menom!

  Zošity do 1. ročníka

  Štvorčekovaný č. 5110 – 1 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 2 ks

  zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 3 ks

  malý hrubý slovník na oznamy

   

  Zošity do 2. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 4 ks

  Malý, riadkovaný č. 512 – 4 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 2 ks + papierové podložky s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  notový zošit

   

  Zošity do 3. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

   

  Zošity do 4. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  kružidlo

   

  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

   

 • Výberové konanie

       Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg v rámci zapojenia sa školy do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  Oznam o výberovom konaní

 • My sme malí objavitelia

  1. 7. 2020

  Po dištančnom vzdelávaní sme sa v júni vytešovali z učenia v škole, na ihrisku. Druháci pokračovali v aktivitách projektu "My sme malí objavitelia". Ten sa realizoval vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou

  Karpatská nadácia

  . Oboznámili sme sa s netradičným materiálom, precvičili sme si čítanie s porozumením. Tak vznikli rúška, ozdobené lyžičky, prívesky, fajnový koláčik, či vyšívané obrázky.

 • POKYNY k nástupu žiakov 6. - 9. ročníka

  POKYNY k nástupu žiakov 6. - 9. ročníka

  Na základe Usmernení MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy po mimoriadnom prerušení kvôli prevencii nákazy COVID-19 dochádza od 22. 6. 2020 k otvoreniu všetkých ročníkov ZŠ za dodržania potrebných hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ. Pre žiakov, ktorí nenastúpia na dobrovoľné vyučovanie do školy, bude naďalej zabezpečené vzdelávanie dištančnou formou.

  Pokyny k nástupu do školy:

  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenieVytlačené a podpísané vyhlásenie odovzdajú žiaci 6. – 9. ročníka (prípadne žiaci ostatných ročníkov, ak nastupujú do školy prvýkrát) v pondelok ráno pred vstupom do školy. V prípade, ak nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, budú tlačivá k dispozícii v pondelok ráno.

  V tomto prípade je pri príchode do školy nevyhnutná prítomnosť zákonného zástupcu, ktorý tlačivo vypíše a podpíše. Vyhlásenie si  môžete stiahnuť tu.

  Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7.20 hod. do 7.40 hod.
  Výchovno-vzdelávací proces  bude prebiehať blokovou formou.

  Vyučovanie v  1. - 5. ročníku končí o 12.00 hod.
  Vyučovanie v 6. – 9. ročníku  končí o 12.30 hod.
  Školský klub detí je k dispozícii do 15.30 hod.

  Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude podľa záujmu poskytnutá strava v  jedálni materskej školy bežnou formou. Školské stravovanie  bude zabezpečené v časovom rozpätí:     

  • 12:00 – 12:20 hod. žiaci 1. – 3. ročníka
  • 12:20 – 12:40 hod. žiaci 4. – 5. ročníka
  • 12:40 – 13:00 hod. žiaci 6. – 9. ročníka 

  Pri vstupe do budovy  bude zaistený ranný zdravotný filter: meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk, odstupy medzi žiakmi. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy. Priestory školy budú pravidelne viackrát počas dňa dezinfikované.

  Zákonný zástupca zabezpečí svojím deťom:

  • 2 rúška na deň  (v 1 prichádza d školy, druhé rezervné ma odložené v igelitovom vrecku v taške)
  • papierové hygienické vreckovky (v dostatočnom množstve na deň)

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. V takomto prípade je dieťa zo školy vylúčené.
  V prípade neprítomnosti žiaka, z akejkoľvek príčiny, to zákonný zástupca bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi. Zákonný zástupca zodpovedá za odhlásenie žiaka z obeda v ŠJ.

  Vyhlásenie zákonného zástupcu

  Pokyny riaditeľa školy upravujúce postup, organizáciu a podmienky vzdelávania žiakov

 • OZNAM pre rodičov žiakov 6. - 9. ročníka

  OZNAM pre rodičov žiakov 6. - 9. ročníka

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na aktuálnu situáciu a možnosť návratu žiakov 6. - 9. ročníka do škôl od 22.6.2020  žiadam rodičov týchto žiakov, aby vyplnili dotazník a vyjadrili svoj  záujem / nezáujem o nástup do školy. Dotazník je potrebné vyplniť do 16.6.2020 z dôvodu, aby sme mohli pripraviť prevádzku školy od 22.06.2020.

  Dotazník nájdete na adrese: https://forms.gle/u4gcLoaZRrn6Lu297

 • Prevádzka školy od 1.6.2020

  Prevádzka školy od 1.6.2020

  Vážení rodičia,

  riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy Vám oznamuje, že  v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 22. mája 2020 zriaďovateľ školy Košická Arcidiecéza, Arcibiskupský úrad Košice  obnovuje od 1. júna 2020 školské vyučovanie pre žiakov 1.-5. ročníka a výchovnú  činnosť v ŠKD  pre žiakov  1. – 4. ročníka.

   

  Predkladáme Vám  informáciu o zabezpečení organizácie  výchovy a vzdelávania a vyzývame Vás k dôslednému dodržiavaniu nasledovných pokynov:

  • Žiaci prichádzajú do školy v čase 7:20 – 7:45 hod.
  • Výchovno-vzdelávací proces prebieha v čase 7:45 – 12:00 hod.
  • Výchovná činnosť v ŠKD je zabezpečená v čase 12:00 – 15:30 hod.
  • Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude podľa záujmu poskytnutá strava v  jedálni materskej školy bežnou formou. Školské stravovanie  bude zabezpečené v časovom rozpätí:     
   • 12:00 – 12:30 hod. žiaci 1. a 2. skupiny
   • 12:30 – 13:00 hod. žiaci 3. a 4. skupiny 
  • Žiaci budú zaradení do skupín s max. počtom 20 žiakov. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede.
  • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Skupina sa môže zmeniť len na začiatku nasledujúceho týždňa.
  • Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.
  • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Zároveň predloží aj tlačivo Dochádzka dieťaťa do školy a ŠKD v období od 01.06.2020 do 30.06.2020. Ak nemá možnosť dané tlačiva vytlačiť doma, poskytneme ich ráno v škole, keď rodič dovedie svoje dieťa na vyučovanie.
  • Žiak prichádza do školy  a odchádza zo školy v stanovenom čase, len s rodičom, príp. inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti. Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.
  • Zákonný zástupca, ktorý príde po dieťaťa do ŠKD v čase  najneskôr do 15,30 hod. nevstupuje do priestorov školy, čaká ho pred hlavným vchodom, prípadne telefonický kontaktuje vychovávateľku ŠKD.
  • Škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty prichádzajúcich žiakov pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej školy.
  • Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu v prípade ak sa  u neho budú prejavovať príznaky  akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, zvýšená teplota nad 37°C a pod.)
  • Zákonný zástupca zabezpečí svojím deťom:
   •  2 rúška na deň (v 1 prichádza d školy, druhé rezervné ma odložené v igelitovom vrecku v taške)
   •  papiervé hygienické vreckovky (v dstatočnom množstve na deň)
  • Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom tr. učiteľke alebo vedeniu školy.
  • V prípade, že pedagogický zamestnanec zaznamená u žiaka  podozrenie na prenosné ochorenie, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného tr. učiteľa, riaditeľa školy a zákonného zástupcu.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiak zo školy vylúčený.
  • Škola pristupuje k hore uvedeným  opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným  šírením ochorenia COVID 19 v základnej škole

   

  Pokyny riaditeľa školy upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov

  Vyhlásenie zákonného zástupcu

  Dochádzka dieťaťa do školy a ŠKD v období od 01.06.2020 do 30.06.2020

 • OZNÁMENIE o spôsobe hodnotenia žiakov

  OZNÁMENIE o spôsobe hodnotenia žiakov

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice oznamuje, že v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 06.04.2020 na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 16.04.2020 rozhodol o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

  Sú to tieto predmety:

  • Telesná športová výchova ročníky      1. – 9. ročník
  • Hudobná výchova                               1. – 8. ročník
  • Výtvarná výchova                               1. – 9. ročník
  • Pracovné vyučovanie                         3. – 4. ročník
  • Technika                                             5. – 9. ročník
  • Katolícke náboženstvo                       1. – 9. ročník

  Tieto predmety budú na vysvedčení za 2.polrok 2019/20 hodnotené slovom „absolvoval/-a“.

  Ostatné predmety v 1. ročníku budú hodnotené slovne, v 2. – 4. ročníku budú klasifikované a doplnené slovným hodnotením, v 5. – 9. ročníku budú klasifikované.

   

  Získavanie podkladov na hodnotenie počas prerušeného vyučovania

  Ďalej oznamujeme, že podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä:

  • z portfólií žiackych prác,
  • rozhovormi so žiakmi,
  • konzultáciou s rodičmi.

  Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

  Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania berú do úvahy aj známky za 1. polrok z daného vyučovacieho predmetu, ďalej známky, ktoré žiaci získali od 1.2.2020 v období riadnej dochádzky do školy a príp. v období od 16.3.2020 do 6. apríla 2020 (t.j. do vydania usmernenia MŠVVaŠ SR).

   

  Zároveň upozorňujeme žiakov základnej školy a ich rodičov na kritériá postupu do vyššieho ročníka:

  1. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
  2. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.
 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Milí rodičia budúcich prvákov,

  vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápis do prvého ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou vyplnením  ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY prostredníctvom stránky školy v období 15.4. – 30.4.2020.

  Vo výnimočnom prípade môžete svoje dieťa zapísať aj osobne (bez účasti dieťaťa), za podmienky dodržania hygienických opatrení na elimináciu rizika šírenia ochorenia (rúško resp. iné prekrytie tváre, rukavice, vlastné pero, odstup min. 2 metre od seba), v čase 10:00 – 13:00 hod. v budove školy. Termín je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na  čísle 0915 934 401.

  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok na žiadosť zákonného zástupcu.

  Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP).

   

  Informačný leták Cirkevnej základnej školy sv. Martina

  INFORMÁCIE pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

  Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria