Navigácia

 • Zisťovanie záujmu o kloktacie testy

  Zisťovanie záujmu o kloktacie testy

  Vážení rodičia,

  na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu predpokladá, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym COVID automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:

  • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku základných škôl,
  • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto ponúka pre žiakov 2.stupňa základných škôl možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami.

  V súvislosti s tým, potrebujeme zistiť váš predbežný záujem o túto formu testovania, a to zozbieraním  tlačív Príloha č. 1A „Súhlas dotknutej osoby“Príloha č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

  Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste si predmetné tlačiva vypísali, vytlačili, podpísali a vyplnené najneskôr 30.3.2021 (UTOROK) do 12,00 hod. doručili do školy (vhoďte do poštovej schránky vedľa hlavného vchodu). Na základe týchto súhlasov budeme objednávať kloktacie testy.

   Ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty, môžete si ich vyzdvihnúť pri hlavnom vchode školy.

  Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

  Testovanie žiakov 2.stupňa by sa malo uskutočniť po veľkonočných prázdninách v 14.týždni. O presnom termíne Vás budeme včas informovať.

   

  Informácie o kloktacích testoch na školách: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

  Ukážka priebehu kloktacieho testu: https://www.youtube.com/watch?v=GI9pV_YmlmA&t=5s

   

  Dokumenty na vytlačenie:

  Príloha 1A - Súhlas dotknutej osoby

  Príloha 1B - Zber údajov

   

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  JARNÉ PRÁZDNINY

  Milí rodičia a žiaci,

  v dňoch od 22.2.2021 - 26.2.2021 sú jarné prázdniny. Vyučovanie ani dištančné vzdelávanie v týchto dňoch nebude prebiehať. Prajeme vám príjemné prežitie prázdninových dní, oddýchnite si a načerpatie energiu a sily do ďalšieho obdobia.

  Ak sa situácia nezmení nástup do školy na prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa je 1.3.2021 (potrebné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a kópia negatívneho výsledku z PCR alebo Ag testu starého nie viac, ako 7 dní).  Žiaci II. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

 • OZNAM - aktualizácia 6.2.2021

  OZNAM - aktualizácia 6.2.2021

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu zo dňa 5.2.2021 obnovujeme od 8.2.2021 prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka a zároveň aj činnosť Školského klubu detí v základnej škole. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní je pretestovanie jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom antigénovým alebo PCR testom. Negatívny výsledok nesmie byť starší ako 7 kalendárnych dní.

  Zároveň umožňujeme vybraným žiakom 2. stupňa, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, alebo majú ťažkosti s dištančným vzdelávaním prezenčnú výučbu v škole v skupinke 5+1 (5 žiakov + 1 vyučujúci). Podmienkou je negatívny výsledok Ag alebo PCR testu žiaka a jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 kalendárnych dní.

  Pred nástupom detí do školy v pondelok 8. 2. 2021 je nutné doniesť Čestné vyhláseniehttps://czsradatice.sk zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom výsledku testu za každé dieťa zvlášť. Čestné vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť pri testovaní na odbernom mieste v sále OcÚ, vytlačiť zo stránky školy, alebo zadať elektronicky po prihlásení rodičovským kontom na stránke školy https://czsradatice.sk .

  postup pre rodičov žiakov 1. stupňa: http://help.edupage.sk/?lang_id=2&p=u38/u178/u1595

  postup pre rodičov žiakov 2. stupňa: http://help.edupage.sk/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

   

  Vzhľadom na to, že sme do poslednej chvíle nevedeli, či sa školy otvoria, nebolo možné zabezpečiť žiakom školy na pondelok 8.2.2021 obedy v školskej jedálni. Preto prosíme rodičov, aby svojím deťom, ktoré ostávajú po vyučovaní v družine, zabalili väčšiu desiatu.

   

  Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca žiaka - 1. stupeň

  Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca žiaka - 2. stupeň

   

 • Výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roku 2020/2021

  Výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roku 2020/2021

  Milí rodičia,

  máme za sebou 1. polrok školského roka 2020/2021. Zvyčajne v posledný deň, na poslednej vyučovacej hodine 1. polroku dostávali žiaci výpisy klasifikácie. Vzhľadom na súčasné opatrenia a prebiehajúce dištančné vzdelávanie nie je možné odovzdať žiakom výpisy osobne, preto ich budeme posielať elektronicky, prostredníctvom internetovej žiackej knižky ako pdf dokument.

  Prosíme Vás, aby ste si výpis pozreli a podpísali ho. (prostredníctvom aplikácie Edupage , alebo po prihlásení na stránke www.czsradatice.sk ) Výpis nie je potrebné tlačiť. Po návrate do školy ho žiaci dostanú vytlačený a podpísaný tr. učiteľom.

 • HODNOTENIE žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/2021

  HODNOTENIE žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/2021

       Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 9.12. 2020 rozhodol riaditeľ školy, po prerokovaní  v pedagogickej rade Cirkevnej základnej školy sv. Martina Radatice, o spôsobe hodnotenia žiakov za I. polrok šk. roku 2020/2021 nasledovne:

       Pri hodnotení žiakov za 1. polrok 2020/2021 bude využitá klasifikácia žiakov počas prezenčného vzdelávania (vyučovania v škole), a to:

  • 1.  stupeň: za obdobie september – december 2020
  • 2. stupeň: za obdobie september – október 2020.

       Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania budú získavané:

  • z komplexných zadaní (referáty, projekty),
  • analýzou prác žiaka (pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí),
  • zo zapájania sa žiaka do online vyučovania a jeho aktivity,
  • zo sebahodnotenia žiaka,
  • z konzultácií s ostatnými pedagogickými zamestnancami ,
  • hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude vychádzať z odporúčaní školských poradenských zariadení.

  Celkové hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021:

  • žiaci  1. ročníka – slovné hodnotenie,
  • žiaci 2. - 4. ročníka – všetky predmety klasifikáciou (známkou), okrem predmetov  Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Katolícke náboženstvo,
  • žiaci 5. - 9. ročníka – všetky predmety klasifikáciou (známkou), okrem predmetov Hudobná výchova, Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Katolícke náboženstvo, Technika.

  Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok bude vydaný žiakom k 31.1.2021. V prípade nemožnosti hodnotenia žiaka pre nedostatok podkladov pre jeho hodnotenie, nezapájanie sa do online vzdelávania, môže byť takýto žiak hodnotený k 31.3.2021.

 • Prerušenie vyučovania v školách

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 5.1.2021 sa vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku prerušuje od 11.1.2021 školské vyučovanie v školách a v školských zariadeniach.

  V týždni od 11. januára 2021 do 17. januára 2021 bude vyučovanie na I. aj  II. stupni základnej školy prebiehať dištančnou formou, prostredníctvom online vyučovacích hodín. 

  Online vyučovanie:

  I. stupeň - informácie o online vyučovaní poskytnú triedni učitelia rodičom prostredníctvom Edupage do  konca týždňa.

  II. stupeň - online vyučovanie bude pokračovať, tak ako pred prázdninami, podľa upraveného rozvrhu platného od 26.10.2020.

  Dúfame, že sa situácia čoskoro zmení a deti sa budú môcť vrítiť do škôl plnohodnotne sa učiť a vzdelávať.

   

  Nižšie uvádzame tabuľku Návrat žiakov do škôl. 

  Na základe vyjadrenia ministra školstva upozorňujeme, že ide o predbežné informácie a termíny, aby sa školy aj rodičia vedeli zariadiť. Tieto informácie a termíny sa vzhľadom na situáciu môžu ešte zmeniť. Prosíme Vás, aby ste pravidelne sledovali webovú stránku školy, aby ste včas zaregistrovali prípadné zmeny.

   

   

 • Vianoce 2020

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 08. januára 2021.

  Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 11. januára 2021. O podmienkach nástupu žiakov do školy Vás ešte budeme informovať.

 • OZNAM

  OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove, z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu Covid-19 v škole, nariaďujem žiakom 1. - 4. ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Martina od 11.12.2020 – 18.12.2020 dištančné vzdelávanie. Vyučovanie bude prebiehať online formou.

       Zároveň Vás upozorňujem, že v čase do 19.12.2020 je potrebné obmedziť kontakty a sledovať zdravotný stav detí. V prípade výskytu príznakov ochorenia je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho detského lekára.

 • Aktualizované Usmernenie MŠVVŠ SR z 8.11.2020

  Aktualizované Usmernenie MŠVVŠ SR z 8.11.2020

  Vážení rodičia,

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojich stránkach aktualizované znenie Usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) pre testované okresy, aj netestované okresy. Prosíme, aby ste sa s daným usmernením oboznámili.

  Taktiež bolo zverejnené aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré sú žiaci 1. - 4. ročníka povinní predložiť 10.11.2020 ráno pri nástupe do školy po prázdninách.

       Predmetné vyhlásenie môžete podať aj elektronicky prostredníctvom Vášho počítača po prihláseni na stránke školy, alebo prostredníctvom rodičovského konta v mobilnej aplikácii Edupage. Návod, ako je možné podať vyhlásenie elektronicky, nájdete na stránkach https://bit.ly/3lf0W1Q

   

  Usmernenie MŠVVŠ SR (aktualizované 8.11.2020)

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (aktualizované 8.11.2020)

 • USMERNENIE MŠVVŠ SR "Spoločná zodpovednosť"

  USMERNENIE MŠVVŠ SR "Spoločná zodpovednosť"

  Vážení rodičia,

  MŠVVŠ SR zverejnilo dňa 1.11.2020 nové usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Prosíme Vás, aby ste sa daným usmernením oboznámili. Zároveň bolo zverejnené aj nové aktualizované tlačivo - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré sú žiaci 1. - 4. ročníka povinní predložiť ráno 3.11.2020 pri nástupe do školy. 

  Usmernenie MŠVVŠ SR "Spoločná zodpovednosť"

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (aktualizované 01.11.2020)

   

 • OZNAM

  OZNAM

       Riaditeľ školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že jesenné prázdniny pre žiakov základnej školy budú v dňoch:

  30.10.2020 / piatok / -  02.11.2020 / pondelok /

  06.11.2020 / piatok / -  09.11.2020 / pondelok /

   

       Ak bude situácia v škole po plošnom testovaní priaznivá, v utorok 3.11.2020 sa všetci žiaci 1. - 4. ročníka vrátia do školy a bude prebiehať prezenčná výučba podľa riadneho rozvrhu hodín.

     Zákonný zástupca žiaka predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

     Žiaci 1.-4.ročníka, ktorí majú nad 10 rokov sa musia pri nástupe do školy po prázdninách  preukázať negatívnym  výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu. V opačnom prípade sa daný žiak nemôže zúčastňovať prezenčnej výučby.

   

  Tlačivo na stiahnutie:

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 01_11_2020

   

   

 • JESENNÉ PRÁZDNINY - ZMENA

  JESENNÉ PRÁZDNINY - ZMENA

  Jesenné prázdniny I.       30.10.2020 (piatok) - 2.11.2020 (pondelok)

  Jesenné prázdniny II.        6.11.2020 (piatok) - 9.11.2020 (pondelok)

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.10.2020

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 26.10.2020

  1. stupeň

  1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania v takom rozsahu, ako doteraz.
  2. Školský klub detí pracuje bezo zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz.
  3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke.

  2. stupeň

  1. Žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú dňom 26.10. 2020 na dištančné vzdelávanie. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávanie je 30.11.2020.
  2. Vzdelávanie bude prebiehať tak, ako v minulom roku cez aplikácie MS TEAMS, ZOOM súbežne s aplikáciou Edupage.
  3. Vyučovanie bude prebiehať podľa upravených rozvrhov. Rozvrhy dostanú žiaci od triednych učiteľov v priebehu pondelka 26.10.2020 a zároveň budú zverejnené prostredníctvom EDUPAGE a internetových stránok školy.
  4. Stravovanie: Žiaci 2. stupňa sú od 26.10.2020 z obedov odhlásení.
  5. Vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné. 
  6. V prípade problémov zo strany rodičov a žiakov súvislosti s online vyučovaním, prosím kontaktujte triednych učiteľov.

  Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

  1. Pravidelne sledujú EduPage, kam jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.
  2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
  3. Online vyučovacie hodiny sú pre žiakov povinné. Neprítomnosť žiaka na online hodine musí rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu resp. tr. učiteľovi.
  4. Na online hodinách pozorne počúvajú výklad vyučujúceho a aktívne pracujú.
  5. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ absenciu do triednej knihy.
  6. Následne je  potrebné predložiť ospravedlnenie neúčasti, ako pri bežnej prezenčnej forme vyučovania. 

        

  Pre zákonných zástupcov žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

  1. Pravidelne sledujú EduPage, resp. stránku školy a riadia sa aktuálnymi pokynmi školy.
  2. Dohliadajú a zodpovedajú, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené. 
  3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
 • Voľby do Rady školy

  Voľby do Rady školy

       Riaditeľ CZŠ sv. Martina vyhlasuje voľby do Rady školy z radov rodičov  žiakov školy. Voľby sa uskutočnia 24. septembra 2020 o 16:30 počas plenárneho zasadnutia rodičovského spoločenstva. Plenárne zasadnutie RS sa uskutoční v telocvični školy  za dodržania opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID19 (rúška, dezinfekcia rúk, sedenie s odstupmi, vetranie v miestnosti).

        Podľa § 1 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovanej voľbe podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Teda v prípade, ak sa voľba rodičov žiakov do rady školy z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov nebude môcť uskutočniť v pôvodnom termíne, riaditeľ školy vyhlási nový termín voľby rodičov žiakov školy do rady školy.

       V zmysle § 8 ods. 4 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, môžu rodičia pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení. Vzhľadom na to, že jeden rodič, aj za predpokladu, že má v škole viacero detí môže hlasovať len raz, odporúčam, aby sa voľby kandidátov za rodičov žiakov do Rady školy v súvislosti s epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19, zúčastnil len jeden z rodičov.

  Prosím rodičov, aby si na hlasovanie priniesli vlastné pero.

   

   

                                                                                                                                               Mgr. Ondrej Jurašek

                                                                                                                                                      riaditeľ školy

 • OTVORENIE ŠK. ROKA 2020/2021

  OTVORENIE ŠK. ROKA 2020/2021

  Vážení rodičia!

  Na základe pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa počas obdobia od 2.9. 2020 do 14.9.2020 neorganizujú hromadné podujatia, ani hromadné otvorenie školského roka 2020/2021. Z tohto dôvodu sa tohto roku slávnostná omša Veni Sancte neuskutoční.

  Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční za prísnych hygienických opatrení /rúška, rozostupy pri príchode do školy a dezinfekcia/. 

  Slávnostné privítanie prvákov bude o 8,30 hod. za účasti jedného z rodičov v 1.A triede. Prváci nech si donesú aj aktovky.  

  Žiaci 2. až 9. ročníka budú mať slávnostné otvorenie školského roka o 8,30 hod. v triedach so svojimi triednymi učiteľmi. 

  Prosím, aby ste do školy prichádzali postupne, zbytočne sa pred školou nezdružovali, dodržiavali odstup, priebežne absolvovali ranný filter (povinné meranie teploty bez jej zaznamenávania) a išli do svojej triedy.

  Pripomíname Vám, že hneď v prvý deň (streda 2.9.2020) je potrebné odovzdať (v triede triednym učiteľom) vypísané a podpísané tlačivá: Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Tlačivá si môžete stiahnuť z internetových stránok školy, alebo vyzdvihnúť vytlačené v škole.

 • Dôležité informácie pred začiatkom roka 2020/2021

  Dôležité informácie pred začiatkom roka 2020/2021

  Vážení rodičia,

  v súvisloti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 je pred začiatkom nového školského roka potrebné, aby ste sa oboznámili s Pokynmi pre rodičov a žiakov školy platných pre obdobie školského roka 2020/2021. Povinnosťou zákonného zástupcu každého žiaka našej školy je vyplniť a podpísať tlačivo Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Tlačivá je možné stiahnuť a vytlačiť, alebo ak nemáte túto možnosť, môžte si ich vyzdvihnúť v škole. Vypísané a podpísané dokumenty žiaci odovzdajú pred nástupom do školy.  

  Ďalšie informácie k začiatku školského roka zverejníme čoskoro.

   

  Pokyny pre rodičov a žiakov na obdobie školského roku 2020/2021

  Zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka

   

  Manuál pre základné školy a školské zariadenia

   

 • Pomôcky na školský rok 2020/2021 pre 1. stupeň

  Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá -  NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby - 2 rúška, 2 vyťahovacie vreckovky, 2 toaletný papier (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky zabezpečuje škola)

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené.

   

  Výtvarná výchova – poplatok za pomôcky na tento šk. rok pre 2. – 9. ročník - 4 eurá.

   

  Všetko označiť menom!

  Zošity do 1. ročníka

  Štvorčekovaný č. 5110 – 1 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 2 ks

  zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 3 ks

  malý hrubý slovník na oznamy

   

  Zošity do 2. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 4 ks

  Malý, riadkovaný č. 512 – 4 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 2 ks + papierové podložky s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  notový zošit

   

  Zošity do 3. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

   

  Zošity do 4. ročníka

  Malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  malý hrubý slovník na oznamy

  kružidlo

   

  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

   

 • Výberové konanie

       Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg v rámci zapojenia sa školy do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  Oznam o výberovom konaní

 • My sme malí objavitelia

  1. 7. 2020

  Po dištančnom vzdelávaní sme sa v júni vytešovali z učenia v škole, na ihrisku. Druháci pokračovali v aktivitách projektu "My sme malí objavitelia". Ten sa realizoval vďaka podpore Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou

  Karpatská nadácia

  . Oboznámili sme sa s netradičným materiálom, precvičili sme si čítanie s porozumením. Tak vznikli rúška, ozdobené lyžičky, prívesky, fajnový koláčik, či vyšívané obrázky.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria