Navigácia

Inovovaný školský vzdelávací program "Škola otvorený všetkým" - ISCED 1

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 9887 32
anglický jazyk 1233 9
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 12 3
vlastiveda 12 3
Človek a príroda
prvouka 12 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 2222 8
Matematika a práca s informáciami
matematika 4444 16
informatika 11 2
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 2211 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2222 8


© aScAgenda 2024.0.1441 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2023

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria