Navigácia

 • Informácie k zápisu do 1. ročníka na šk. rok 2023/2024

  Informácie

  pre rodičov k zápisu do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

   

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne 

   3.4.2023 – 5.4.2023 v čase 14:30 – 17:00 hod. v priestoroch školy.

   

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2016 – 31.8.2017) a deti, ktoré boli na zápis v minulom roku, ale pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

   

  Na zápise  je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz oboch rodičov k nahliadnutiu,
  • originál rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu,

   

  Prihlášku odporúčame vyplniť vopred online prostredníctvom internetu na stránke školy https://www.czsradatice.sk/register/ . Pred odoslaním prosím dôsledne skontrolujte správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

  Pokiaľ máte možnosť, vyplnenú prihlášku vytlačte, podpíšte obaja rodičia a prineste na zápis. Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, urobíme tak v škole pri zápise.

   

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v papierovej podobe priamo počas zápisu (tlačivo na vypísanie je k dispozícii v budove školy).

   

  DÔLEŽITÉ  UPOZORNENIE!

  V zmysle §144a ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 1.1.2022 vyžaduje podpis OBOCH zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka.

   

  Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

  • Jednému z rodičov bol obmedzený, alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, túto skutočnosť je možné preukázať kópiou rozhodnutia súdu (k nahliadnutiu pri zápise).
  • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu.
  • Ak je zadováženie podpisu / súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Túto skutočnosť je možné preukázať tlačivom Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu. (Príloha 1)
  • Ak sa rodičia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy tlačivo Písomné vyhlásenie k podaniam“. (Príloha 2)

   

             Príloha 1:  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

             Príloha 2:  Písomné vyhlásenie k podaniam

          

 • ZÁPIS do 1. ročníka

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5),  poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy dňa 22. marca 2023 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2023 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme vám, že jarné prázdniny pre Prešovský kraj sa začínajú v pondelok 6. marca 2023 a končia v piatok 10. marca 2023.

  Nástup do školy po jarných prázdninách je v pondelok 13. marca 2023. Pripomíname vám, že naďalej je potrebné pri nástupe do školy poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti (s dátumom 13.3.2023).

  Prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin.

 • TESTOVANIE 9 - 2023

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ  pod názvom Testovanie 9-2023 sa v školskom  roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda)  z predmetov  predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 

  Náhradný termín testovania 9-2023 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytovať školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

  Viac informácií o Testovaní 9 tu.

  Všetkým deviatakom prajeme veľa šťastia :-)


  Základné informácie k Testovaniu 9 -2023

 • Fašiangový KARNEVAL

 • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, na základe usmernenia a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove a so súhlasom zriaďovateľa školy, prerušuje výchovno-vzdelávací proces v dňoch 20.12. - 22.12.2022 z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Nástup žiakov do školy bude po vianočných prázdninách dňa 9.1.2023 /pondelok/.

 • VIANOČNÁ AKADÉMIA

 • ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA

  Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na ŠTEFANSKÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 26.12.2022 so začiatkom o 20:00 hod. v priestoroch OcÚ Radatice. Vstupenky je potrebné zakúpiť najneskôr do 16.12.2022.

  Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri zabezpečení cien do tomboly. Tí, ktorí máte možnosť zabezpečiť nejakú cenu, môžete ju doniesť do školy, alebo priamo na obecný úrad v termíne do 16.12.2022.

  Ďakujeme  

 • 23.11.2022 - ČERVENÁ STREDA

  Postavme sa za prenasledovaných kresťanov

  Na Červenú stredu si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie. V tento deň sa po celom svete rozžiaria chrámy, verejné budovy a monumenty na červeno.

  Aj my môžeme vyjadriť svoju solidaritu a podporu trpiacim pre vieru tým, že v stredu 23.11.2022 si oblečieme do školy niečo červené.

   

  Zdroj: https://acnslovensko.sk/cervena-streda/

 • Výberové konanie

  Výberové konanie

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miestia upratovačka školy. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

   

  Výberové konanie - upratovačka školy

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina udeľuje žiakom školy dňa 18.11.2022 /piatok/ riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na Celodiecéznom metodickom dni Košickej arcidiecézy. Tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

 • Sviatok sv. Martina - patróna školy

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 29. 9. 2022 o 16:30 hod. v telocvični školy, kde budete oboznámení s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2021/2022 a s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku 2022/2023. Po skončení plenárky budú pokračovať triedne aktívy s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach.
  Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

  Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach oznamuje, že školský rok 2022/2023 sa začne 5. septembra 2022 slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina. Pri tejto sv. omši bude požehnanie aktoviek žiakov 1. ročníka, preto prosíme, aby si ich prváci priniesli  so sebou a pred omšou uložili pred oltár.

  Po skončení sv. omše sa žiaci 1. ročníka, spolu s rodičmi, presunú do školy, kde sa stretnú s triednou pani učiteľkou v ich triede.  Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši  domov.

  V pondelok je potrebné vyzdvihnúť si prihlášku na stravovanie (vyplnenú odovzdať späť do školy do utorka 6.9.2022) a taktiež prihlášku do ŠKD.

  V utorok, 6.9.2022, budú triednické hodiny (1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodín) a odovzdávanie učebníc. Je potrebné priniesť si tašky. 

  Prevádzka ŠKD bude od 6.9.2022 na základe vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD.

  Deťom, ktoré pôjdu do ŠKD, je potrebné pribaliť väčšiu desiatu, nakoľko sa ešte obedy v školskej jedálni nebudú podávať.

  Žiadame rodičov, aby pred nástupom žiakov do školy, podali elektronicky (prostredníctvom rodičovského konta na Edupage) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, alebo si tlačivo stiahli, vytlačili  a podpísané odovzdali v utorok ráno pri príchode do školy.

   

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

   

   

 • Pomôcky pre 1. stupeň

  Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá -  NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby – 3 x vyťahovacie vreckovky, 3 x toaletný papier, malý uterák s uškom na zavesenie

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené, strúhadlo so zásobníkom.


  Výtvarná výchova – poplatok za pomôcky na tento šk. rok:

  1. roč. – 7 eur
  2. – 4. roč. – 5 eur

  Všetko označiť menom!


  Zošity do 1. ročníka

  štvorčekovaný č. 5110 – 1 ks

  malý, tenký, čistý zošit č. 510 - 3 ks

  zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 4 ks


  Zošity do 2. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 5 ks

  malý, riadkovaný č. 512 – 5 ks

  malý čistý zošit č. 520 - 2 ks + papierové podložky s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

      pravítko 2x (1 ks ostáva v škole)

      notový zošit


  Zošity do 3. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 11 ks

  malý čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

  notový zošit

  pravítko 2x (1 ks ostáva v škole)


  Zošity do 4. ročníka


  malý, riadkovaný č. 523 – 10 ks

  malý čistý zošit č. 520 – 1 ks  + papierová podložka s riadkami

  zošit na značenie domácich úloh

  pravítko 2x (1 ks ostáva v škole) , kružidlo 2x (1 ks ostáva v škole), kalkulačka 1x

      notový zošit  Počet zošitov je orientačný – k začiatku šk. roka. V priebehu roka, po zapísaní, bude potrebné zošity dokupovať podľa potreby.

 • Zoznam pomôcok pre žiakov 2.stupňa

  Zoznam zošitov pre 2. stupeň

   

  MAT – č. 460 x1, + (5. ročník – č. 560 x1)

  SJL –  č.564 x 2, č. 564 x 1 (len 5. ročník), 564 x 1 (5.,6.,8.,9. ročník)

  ANJ – č. 464, č. 644 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  NEJ – č. 564 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  DEJ – č. 544

  OBN – č. 544

  BIO – č. 464

  CHE – č. 460

  FYZ – č. 460

  GEO – č. 464

  HUV – č. 464 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  KNB – č. 564 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  VYV – poplatok na pomôcky 5€

   

  TEV – tričko, kraťasy, tepláky, cvičky alebo botasky s bielou podrážkou, ponožky

  Hygienické pomôcky – toalet. papier – 4 ks.,  vyťahovacie servítky – 2 ks., uterák

  Prezúvky  so svetlou podrážkou, nie kroksy

   

  INÉ :Pravítko s ryskou 2x (1 ks ostáva v škole), dlhé pravítko 2x (1 ks ostáva v škole), uhlomer 2x (1 ks ostáva v škole), kružidlo 2x (1 ks ostáva v škole), podložky do čistých zošitov, farebné perá, tyčinkové lepidlo a zvýrazňovače

 • Výberové konanie NP POPII

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest v rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže:

   

  • Pedagogický asistent učiteľa – 1 pracovné miesto 100% úväzok
  • Školský špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto 50 % úväzok
  • Školský psychológ – 1 pracovné miesto 50 % úväzok

   

  Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

   

  Výberové konanie NP POP II

   

 • Letný futbalový kemp Radatice

  Letný futbalový kemp Radatice

  Počas letných prázdnin sa v termíne 8.8. - 12.8.2022 uskutoční Letný futbalový kemp. Kemp je určený dievčatám a chlapcom vo veku 6 - 14 rokov. V rámci kempu na deti čaká mnoho zábavy pri športových a futbalových tréningoch, výletoch, športových súťažiach aj netradičnom športe footgolf. V rámci výletov navštívime Aquapark, Slnečnú usadlosť pri obci Okrúhle, kde na deti čakajú ďalšie zaujímavé aktivity.Súčasťou Letného futbalového kempu v Radaticiach bude aj mentálny a športový kouč Miroslav MACKULÍN.Kapacita je obmedzená na 35 detí, tak neváhajte a prihláste sa čím skôr.

  Bližšie informácie:

  web: http://mfckapusany.sk/

  email: mfckapusany@gmail.com

  tel.č. 0948 960 601

  oficiálna stránka kempu: https://www.facebook.com/futbalovykempkapusany

   

 • Výberové konanie

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov predmetov SJL, BIO, CHE, FYZ, GEG. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.júna 2022.

  Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.


  VK CZŠ Radatice SJL

  VK CZŠ Radatice BIO CHE FYZ

  VK CZŠ Radatice GEG

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria